Privacyreglement

Privacyverklaring

Cindy de Haan en Annette Speijers, hierna te noemen “SpeijersPraktijken”, statutair gevestigd te Workum ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70355088 en bereikbaar via cindy@speijerspraktijken.nl verklaart:
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, contacten en overeenkomsten met SpeijersPraktijken.
In het kader van de door SpeijersPraktijken uit te voeren activiteiten, ontvangt, verzamelt en administreert SpeijersPraktijken persoonsgegevens van haar klanten. SpeijersPraktijken verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen SpeijersPraktijken geldende doelstellingen en het in dat verband optimaal behartigen van de belangen van haar klanten.
SpeijersPraktijken respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. SpeijersPraktijken spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en de overige toepasselijke privacy wetgeving na te leven.
SpeijersPraktijken behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

Waarom verwerken we uw gegevens?

Wanneer u een dienst of diensten afneemt verzamelt SpeijersPraktijken uw persoonsgegevens op grond van uw relatie met SpeijersPraktijken, zodat SpeijersPraktijken haar activiteiten - in het belang van haar klanten - optimaal kan uitvoeren en de klantadministratie kan voeren.

Welke persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden zodra een dienst wordt geleverd digitaal ingevoerd, op dat moment zijn de persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in de administratie van SpeijersPraktijken.
De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn:
• Naam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Email adres
• Telefoonnummer (niet verplicht)
SpeijersPraktijken zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal SpeijersPraktijken de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Wat doen we met uw gegevens?

SpeijersPraktijken voert een debiteurenadministratie. De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:
• Contact- en adresgegevens
• Facturering
• Financiële verwerking facturen van klanten
• SpeijersPraktijken specifieke informatievoorziening naar u via post, email of telefoon.
Voor de financiële administratie:
Gegevens: Naam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Uitvoering van de diensten / rechtmatig belang /wettelijke verplichting
Bewaartermijn: 15 jaar na einde lopend boekjaar

Cookies die we gebruiken

SpeijersPraktijken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken anders dan die door Social Media vereist.

Uw rechten op uw persoonsgegevens

U kunt bij SpeijersPraktijken middels een schriftelijk verzoek uw gegevens opvragen en vervolgens controleren en aanpassen.

Uw persoonsgegevens verwijderen

Op schriftelijk verzoek van u, als SpeijersPraktijken klant, zal SpeijersPraktijken door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 12 maanden - uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale (en/of andere wettelijke) bewaarplicht valt.

Inzage door derden

SpeijersPraktijken zal persoonsgegevens niet delen met derden buiten SpeijersPraktijken zonder uw toestemming. SpeijersPraktijken zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens

SpeijersPraktijken treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.
Deze privacy statement kan tussentijds worden gewijzigd. Het is verstandig die regelmatig na te lezen op www.speijerspraktijken.nl. Deze versie is het laatst gewijzigd op 28-05-2019.